Εξώδικο προς τον ΕΦΚΑ για την άμεση επιστροφή των αναδρομικών
16.07.2021

Συνάδελφοι σας κοινοποιούμε το εξώδικο προς τον ΕΦΚΑ για την άμεση επιστροφή των αναδρομικών. Διαβάστε εδώ την σχετική ακοίνωση.

--------------------------------------------------------------

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Σύλλογος Προσωπικού ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, Ιπποκράτους 23, και εκπροσωπείται νόμιμα

 

ΚΑΤΑ

          του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «e- ΕΦΚΑ»,  που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα

-------------------------------

 

Ι. Όπως είναι γνωστό, το τ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), συστάθηκε το 2008 ως Ν.Π.Δ.Δ., συγκροτούνταν δε αρχικά από τρεις (3) Κλάδους: 1) Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης, 2) Κλάδος Πρόνοιας και 3) Κλάδος Υγείας. Στο τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. εντάχθηκαν από την έναρξη λειτουργίας του, μεταξύ άλλων, το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας και το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές. Στη συνέχεια, με διαδοχικές τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου επήλθαν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές τόσο στη δομή του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. όσο και στις αρμοδιότητές του. Με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4670/2020, εντάχθηκαν από 1.1.2017 οι Τομείς του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4445/2016 ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και το είδος, την έκταση, το ύψος, τα δικαιούχα πρόσωπα και τη διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα, των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, Τομέων, Κλάδων και Λογαριασμών, εξακολουθούν να ισχύουν, όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ.» Κατά συνέπεια μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e -Ε.Φ.Κ.Α., που θα περιλαμβάνει τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., τόσο η υπαγωγή στην ασφάλιση για παροχές ασθένειας σε είδος και χρήμα (με αντίστοιχη καταβολή εισφοράς για έμμεσα μέλη όπου προβλέπεται) όσο και η χορήγηση των παροχών σε χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. συνεχίζει να διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισμών των οικείων Τομέων του Κλάδου Υγείας του εν λόγω Ταμείου.  Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στους ασφαλισμένους των Τομέων του Κλάδου Υγείας του Ταμείου καταβάλλονται οι παροχές σε χρήμα που προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις (ΠΔ 244/1966 τ.Α΄/66), τόσο στους άμεσα ασφαλισμένους όσο και στα έμμεσα μέλη αυτών.

 

ΙΙ. Ειδικότερα, από την 1.10.2008 ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας εντάχθηκε στον κλάδο υγείας του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΕ (ΤΑΠΕΤΕ). Από την 12.11.2012 οι αρμοδιότητές του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, ενώ στον Τομέα παρέμεινε η αρμοδιότητα χορήγησης παροχών σε χρήμα και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις του εν λόγω Τομέα. Στον Κλάδο Ασθένειας του Τομέα ΤΑΠΕΤΕ άμεσα ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι της Alpha Bank που προέρχονται από την Εμπορική Τράπεζα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του Τομέα, ως έμμεσα ασφαλισμένοι. Σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Ν.4670/2020, από 1.1.2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, έχει οριστεί σε ποσοστό 7,10% το οποίο κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% τον εργοδότη.

 

ΙΙΙ. Επιπλέον, από την 1.10.2008 το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως (νυν Alpha Bank), Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές εντάχθηκε στον κλάδο υγείας του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ). Από την 12.11.2012 οι αρμοδιότητές του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, ενώ στον Τομέα παρέμεινε η αρμοδιότητα χορήγησης παροχών σε χρήμα (π.χ. έξοδα κηδείας κλπ.) και μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις του εν λόγω Τομέα. Στον Κλάδο Ασθένειας του άμεσα ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι των ανωτέρω αναφερόμενων ιδιωτικών Τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων της Alpha Bank που προέρχονται από την Τράπεζα Πίστεως, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του τ. Τομέα, ως έμμεσα ασφαλισμένοι. Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα (Π.Δ. 554/77 (ΦΕΚ 182/Α΄) προβλέπονταν καταβολή εκ μέρους του άμεσα ασφαλισμένου ασφαλιστικής εισφοράς επί των πάσης φύσεως αποδοχών, για κάθε προστατευόμενο μέλος οικογένειάς του κατά το ήμισυ για παροχές ασθένειας σε είδος και για παροχές ασθένειας σε χρήμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 του Ν.4670/2020, από 1.1.2017 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, έχει οριστεί σε ποσοστό 7,10% το οποίο κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% τον εργοδότη. Επίσης, δεδομένου ότι, μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ, έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις των Εντασσομένων Τομέων στο τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., εξακολουθούν και μετά την 1.1.2017 να ισχύουν τα προβλεπόμενα ποσοστά για τα έμμεσα μέλη όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω.

 

Ωστόσο, κατά παράβαση του πιο πάνω άρθρου, από 1.1.2017 αντί να παρακρατείτε από τα μέλη μας, που υπάγονται στα ανωτέρω, ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου υγείας σε ποσοστό 0,40% μηνιαίως, παρακρατούσατε, ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 0,85% μηνιαίως, διαφορά την οποία έως και σήμερα δε μας έχετε αποδώσει.

Επειδή  βάσει του ν.4387/2016 από 1.1.2017 η ασφαλιστική εισφορά έχει οριστεί σε ορισμένο ποσό παροχής σε χρήμα, ήτοι σε 0,40%.

Επειδή για το διάστημα από 1.1.2017 έως 31.1.2020 παρανόμως παρακρατούσατε από τα μέλη μας που υπάγονται στα ανωτέρω, ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου Υγείας σε ποσοστό 0,85% αντί για 0,40%.

Επειδή, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, μέχρι και σήμερα δεν έχετε αποδώσει στα μέλη μας που υπάγονται στα ανωτέρω, τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά που αφορούν το ως άνω διάστημα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

          ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ για την ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά σας.

          Σας ΚΑΛΟΥΜΕ έως την 30.9.2021 να αποδώσετε στα μέλη μας αναδρομικά τα επιπλέον ποσά μου παρανόμως παρακρατούσατε μηνιαίως, άλλως

        Σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας, συμπεριλαμβανομένης και της αναζήτησης ποινικής ευθύνης κατά παντός υπευθύνου.

 

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα σε αυτό προς το οποίο ανωτέρω αναφέρεται, προς γνώση του και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτή ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα, 13.7.2021         

ο πληρεξούσιος δικηγόρος