Με ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου προχωρήσαμε στην καταγγελία της ΕΣΣΕ
07.07.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 97

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022

 

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου
προχωρήσαμε στην καταγγελία της
Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

 

Συνάδελφοι,

 

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, αποφασίσθηκε ομόφωνα η καταγγελία της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και παράλληλα η πρόσκληση μας προς τη Διοίκηση της Τράπεζας για άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2 του Ν.1876/1990 παρέχεται η δυνατότητα πριν τη λήξη συλλογικής σύμβασης να μπορεί αυτή να καταγγελθεί αν έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την υπογραφή της.

Ο Σύλλογος θεωρεί, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες που υπήρχαν, έχουν επέλθει νέα δεδομένα με κυρίαρχο την άνοδο του πληθωρισμού στην Ελληνική Οικονομία που σαφώς επηρεάζουν τα οικονομικά δεδομένα των εργαζόμενων.

 

ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ

 

          Για την πορεία των συζητήσεων και το διεκδικητικό πλαίσιο του Συλλόγου θα υπάρχει συστηματική ενημέρωση.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Σημ.   Σας παραθέτουμε το περιεχόμενο της καταγγελίας που επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή στην Τράπεζα.

 

 

 

KATΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(του άρθρου 12 ν. 1876/1990)

Του επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank» (έδρα Αθήνα, Ιπποκράτους 8, του λοιπού ο «Σύλλογος»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αριθ. 40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 και ΑΦΜ 996807331, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (Επωφελούμενη), ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και ΑΦΜ 094014249 (Διασπώμενη), κατόπιν διάσπασης της τελευταίας με απόσχιση του κλάδου της τραπεζικής δραστηριότητας και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία - πιστωτικό ίδρυμα, εγκριθείσας της ως άνω διάσπασης με την με αριθ. πρωτ. 45.089/16.4.2021 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις με αριθ. πρωτ. 45.116/16.4.2021 και 45.123/16.4.2021 Ανακοινώσεις, αντίστοιχα.

 _________________________________________________

Στις 16.4.2021 εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. η διάσπαση της τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και ΑΦΜ 094014249 (εφεξής η «Διασπώμενη»), με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Διασπώμενης και εισφοράς του στη νεοσυσταθείσα τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA ΒΑΝΚ», με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου, αριθ. 40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 και ΑΦΜ 996807331 (εφεξής η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 του Ν. 2515/1997, την παρ. 3 του άρθρου 54, την παρ. 3 του άρθρου 57 και των άρθρων 59 έως και 74 και 140 του ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 45.854/7.4.2021 Πράξη Διάσπασης του συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου. Η ως άνω διάσπαση εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 45.089/16.4.2021 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις με αριθ. πρωτ. 45.116/16.4.2021 και 45.123/16.4.2021 Ανακοινώσεις, αντίστοιχα. Για τη συμπλήρωση του ιστορικού, σημειωτέο ότι το από 15.09.2020 Σχέδιο Πράξης Διάσπασης με την από 15.09.2020 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και την από 15.09.2020 Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. την 02.10.2020, με αριθ. καταχώρησης 2264792, όπως αποδεικνύεται από την με αριθ. πρωτ. 103127/2-10-2020 ανακοίνωση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

           

Από τη δημοσίευση της εγκριτικής απόφασης της διάσπασης, με απόσχιση κλάδου στο Γ.Ε.ΜΗ., στις 16.04.2021, η Επωφελούμενη υπεισήλθε αυτοδικαίως σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 α) N. 4601/2019, σε συνδυασμό και με το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, ως οιονεί καθολική διάδοχος της Διασπώμενης, στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της διάσπασης και εν γένει σε κάθε δικαίωμα ή υποχρέωση ή έννομη σχέση ή δραστηριότητα που αφορά τον ανωτέρω κλάδο. Στα στοιχεία ενεργητικού, στα οποία υπεισήλθε η Επωφελούμενη, ως καθολική διάδοχος της Διασπώμενης, περιλαμβάνονται (μεταξύ άλλων) και όλες οι έννομες σχέσεις και τα εμπράγματα δικαιώματα της Διασπώμενης, που υφίσταντο έως την έγκριση της διάσπασης στις 16.04.2021, μεταξύ των οποίων και οι όποιες υποχρεώσεις της Διασπώμενης από την εφαρμογή καταρτισθεισών μεταξύ αυτής και του Συλλόγου επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

 

Όπως γνωρίζετε, στις 24-02-2020 υπεγράφη μεταξύ του Συλλόγου και της Διασπώμενης Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (του λοιπού η «Ε.Σ.Σ.Ε.»). Η Ε.Σ.Σ.Ε. αυτή ισχύει από 01-01-2020 και έχει οριστεί να λήξει στις 31-12-2022.

           

Η Ε.Σ.Σ.Ε. αυτή εξυπηρέτησε και εξακολουθεί να εξυπηρετεί  τις ανάγκες των εργαζόμενων  της Επωφελούμενης Τράπεζας, ωστόσο θεωρούμε πως είναι αντιληπτές οι πρόσφατες μεταβολές που έχουν επέλθει στα εθνικά, ευρωπαϊκά και παγκόσμια εν γένει δεδομένα. Οι μεταβολές αυτές, με κορύφωση την άνοδο του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία, ευλόγως επηρεάζουν και τα οικονομικά και λοιπά δεδομένα των ανωτέρω εργαζόμενων. Συνεπώς, πέραν και ανεξαρτήτως των όσων δεσμευτικών και αμοιβαία αποδεκτών είχαν συμφωνηθεί με την εν λόγω Ε.Σ.Σ.Ε., θεωρούμε πως έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι καθοριστικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά την κατάρτιση εκ μέρους μας της εν λόγω Ε.Σ.Σ.Ε.

           

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12§2 του ν. 1876/1990, όπως αυτό ισχύει, «Συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί  πριν  από  την πάροδο  ενός  έτους  ή  πριν  από  τη  λήξη  της,  αν έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την υπογραφή της.».

           

Επειδή, με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε πως είναι πέραν πάσης αμφιβολίας βέβαιο ότι έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την κατάρτιση της ισχύουσας σήμερα Ε.Σ.Σ.Ε., με αποτέλεσμα να γεννάται κατά νόμο λόγος καταγγελίας εκ μέρους μας και πρόωρης λήξης της Ε.Σ.Σ.Ε.

           

Επειδή η καταγγελία συλλογικής σύμβασης είναι μονομερής απευθυντέα δικαιοπραξία, η οποία επιφέρει το διαπλαστικό αποτέλεσμα της άμεσης λύσης της σύμβασης ευθύς μόλις περιέλθει στο μέρος προς το οποίο απευθύνεται, άνευ ετέρου τινός.

           

Επειδή δικαιούμαστε να σας καλέσουμε σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση νέας επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, τα θέματα της οποίας είναι ίδια με την εδώ καταγγελλόμενη σύμβαση.

           

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

               και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

 

  • Καταγγέλλουμε την ισχύουσα από 01-01-2020 συλλογική σύμβαση εργασίας.
  • Σας καλούμε σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση νέας, επικαιροποιημένης επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας στα γραφεία σας στις 14/7/2022 και 15.00 μ.μ.

                                                                                   

                                               Αθήνα, 6-7-2022

                                                   Για τον Σύλλογο,

 

                                              Ο Πρόεδρος,                                            Ο Γενικός Γραμματέας, 

 

                                                ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ