Εξώδικη Δήλωση-Πρόσκληση-Διαμαρτυρία | ΟΤΟΕ προς e-ΕΦΚΑ
23.06.2020

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος» (Ο.Τ.Ο.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Βησσαρίωνος αρ.  9) και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

ΠΡΟΣ

Του  ν.π.δ.δ με την  επωνυμία  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (e-ΕΦΚΑ)» όπως μετονομάστηκε βάσει του αρ.1 του Ν.4670/2020, από 1.3.2020 ο «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» (E.Φ.Κ.Α) που εδρεύει στην Αθήνα, όπως  νόμιμα εκπροσωπείται από τον Διοικητή αυτού Χρήστο Χάλαρη

----------------------------------------

Αξιότιμε κ . Διοικητά,

      Όπως γνωρίζετε ο Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα του τ. TAYTEKΩ συστάθηκε με το άρθρο 47 του Ν.4075/2012 με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Η χορήγηση των παροχών σε χρήμα του Λογαριασμού διέπονταν από τις διατάξεις των Τομέων των Κλάδων Υγείας που εντάχθηκαν σε αυτόν και εν προκειμένω για τις Τράπεζες των τομέων ΤΑ-ΠΤΠΓΑΕ και  ΤΑΠΕΤΕ.

Σκοπός του Λογαριασμού αποτελεί η χορήγηση Παροχών Ασθένειας σε Χρήμα στους ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ και ειδικότερα για τους ασφαλισμένους τραπεζοϋπαλλήλους : 1. Επιδότηση αδειών ασθένειας, 2.Κατασκηνωτικό Επίδομα, 3.Επίδομα Συμπαράστασης, 4. Έξοδα Κηδείας . Στον ως άνω Λογαριασμό μέχρι το έτος 2016 είχε δημιουργηθεί αποθεματικό 91.000.000 ευρώ ,το οποίο είχε δημιουργηθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις εισφορές των Τραπεζών και των Τραπεζοϋπαλλήλων οι οποίοι κατέβαλλαν μηνιαίως το 74 % του συνόλου των μηνιαίων εισφορών του Λογαριασμού .

      Με το άρθρο 53 του Ν.4387/12.5.2016 ο Λογαριασμός Παροχών Ασθένειας σε Χρήμα του ΤΑΥΤΕΚΩ εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ , ενώ με την διάταξη του άρθρου 32 παρ.1 του Ν.4387/2016  προβλέφθηκε ότι, μέχρι τη έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΦΚΑ,  οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για παροχές ασθένειας σε είδος και σε χρήμα , καθώς και το είδος , την έκταση, το ύψος,  τα δικαιούχα πρόσωπα και τη διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων , τομέων , κλάδων και λογαριασμών εξακολουθούν να ισχύουν , όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016.

      Η ΟΤΟΕ και οι Σύλλογοι μέλη μας από την πρώτη στιγμή ένταξης του Λογαριασμού Παροχών σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΦΚΑ τόνισαν την υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνήσει για την με τον πλέον προσφορότερο τρόπο διασφάλιση της χορήγησης παροχών ασθένειας σε χρήμα στους ασφαλισμένους τραπεζοϋπαλλήλους , σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ως άνω Ταμείων και την εκπονηθείσα και εγκριθείσα από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του λογαριασμού σε χρήμα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ που ανατέθηκε στην εταιρία Prudential από το Υπουργείο Εργασίας.

                  Παρά όμως την ως άνω ρητή νομοθετική διάταξη το τελευταίο διάστημα το ΔΣ του ΕΦΚΑ και οι υπηρεσίες αυτού εξέδωσαν αποφάσεις και εγκύκλιες οδηγίες με τις οποίες τροποποιούνται επί τω δυσμενέστερω,  τόσο  η έκταση και το ύψος των παροχών ασθένειας σε χρήμα των ασφαλισμένων Τραπεζοϋπαλλήλων του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ , όσο και η διαδικασία χορήγησης αυτών.

      Ειδικότερα ,  με  τις υπ. αριθμ.11/20.3.2020 , 9.6.2020 και 11/14.5.2020 εγκυκλίους και αποφάσεις του Δ.Σ του ΕΦΚΑ τροποποιούνται τόσο τα ποσοστά εισφορών και η βάση υπολογισμού των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές των τραπεζοϋπαλλήλων για παροχές ασθένειας σε χρήμα, όσο και η διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων ασθενείας  καθώς σύμφωνα με την από 9.6.2020 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών σε Χρήμα του ΕΦΚΑ , θα ακολουθείται πλέον η διαδικασία του τ. Ι ΚΑ-ΕΤΑΜ.

      Ακόμα με την τελευταία ως άνω υπ΄ αριθμ. 11/14.5.2020 απόφαση του Δ.Σ του ΕΦΚΑ, και την εν συνεχεία από 22.6.2020 οδηγία της Διοίκησης του e- EΦΚΑ τροποποιείται η διαδικασία ένταξης στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του e- EΦΚΑ, καθώς όχι μόνο μειώνεται η κατασκηνωτική περίοδος από τρεις εβδομάδες σε  δύο εβδομάδες αλλά και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και το πλήθος των ανήλικων τέκνων με αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται η ως άνω παροχή για τους Τραπεζοϋπαλλήλους, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβάλει υψηλότατες εισφορές σε αντίθεση με τους λοιπούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ για τους  οποίους  έχει καταβληθεί ετήσια εργοδοτική εισφορά  20 ευρώ.

 

Τέλος, επισημαίνουμε ότι τους τελευταίους μήνες δεν εγκρίνεται και το επίδομα συμπαράστασης παρά το γεγονός ότι οι δικαιούχοι πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας .

Για τους λόγους αυτούς

 Διαμαρτυρόμαστε για την ανωτέρω συμπεριφορά των οργάνων του ΕΦΚΑ και σας καλούμε

  • Να ανακαλέσετε άμεσα τις ανωτέρω αποφάσεις και εγκύκλιες οδηγίες σας και
  • Να προβείτε σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες ώστε να τηρούνται ως προς τη χορήγηση των παροχών σε χρήμα στο ακέραιο οι υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ προς τους Τραπεζοϋπαλλήλους του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των Ταμείων τους (ΤΑΑΠΤΓΑΕ και ΤΑΠΕΤΕ).

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς τον Χρήστο Χάλαρη, Διοικητή του ΕΦΚΑ προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΟΕ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ       ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ