Με νέα παρέμβαση του Συλλόγου διασφαλίζεται το πνεύμα και η ουσία της Συμφωνίας Συλλόγου-Τράπεζας Καθοριστική η συμβολή της ΟΤΟΕ
14.10.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 10

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2020

Με νέα παρέμβαση του Συλλόγου
διασφαλίζεται το πνεύμα και η ουσία
της Συμφωνίας Συλλόγου-Τράπεζας

Καθοριστική η συμβολή της ΟΤΟΕ

Συνάδελφοι,

Μετά την πρώτη ενημέρωση που είχαμε για το περιεχόμενο της σύμβασης που θα κληθούν οι συνάδελφοι μας να υπογράψουν με τη CEPAL, τονίσαμε (8.10.2020) ότι η προτεινόμενη σύμβαση δεν μας καλύπτει αφού δεν αποτυπώνει το πνεύμα της από 28.9.2020 συμφωνίας Συλλόγου-Τράπεζας (πρακτικό συμφωνίας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.sab.gr).

Από την επόμενη μέρα της ενημέρωσης μας ξεκινήσαμε σειρά επαφών τόσο με την Τράπεζα όσο και τη CEPAL.

Με τις τεκμηριωμένες θέσεις μας ακολούθησαν τροποποιητικές ρυθμίσεις που αποτυπώθηκαν ως κείμενα στις 2/10/2020 και στις 12/10/2020 (βλέπε σχετικές ανακοινώσεις).

Την Τρίτη 13.10.2020, το βράδυ, ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις Συλλόγου-Τράπεζας και σε πλήρη συνεργασία με την ΟΤΟΕ και τις παρεμβάσεις του Προέδρου της
κ. Σταύρου Κούκου διαμορφώσαμε τα τελικά κείμενα της σύμβασης με την απάλειψη άρθρων και όρων που προκαλούσαν εύλογα ερωτήματα και αναστάτωση στους συναδέλφους και την εκχώρηση ενυπόγραφων προσαρτημάτων της Alpha Bank και της CEPAL.

Η νέα σύμβαση που θα κληθούν οι συνάδελφοι να υπογράψουν καλύπτει το πνεύμα της συμφωνίας Συλλόγου-Τράπεζας, αφαιρεί προκλητικές εκφράσεις που διατυπώθηκαν από τους νομικούς της Τράπεζας και ανοίγει το δρόμο για μελλοντικές ρυθμίσεις (π.χ. μελλοντική ΣΣΕ, δημιουργία σύγχρονου οργανισμού κλπ) προς όφελος των συναδέλφων.

Παράλληλα ζητήσαμε και συμφωνήθηκε να δοθεί διευκρινιστικό υπόμνημα επί των όρων της Σύμβασης εργασίας από τη CEPAL και την Alpha Bank.

Προστίθεται στη σύμβαση:

« Δεδομένου ότι ο Εργαζόμενος κατέχει ήδη προϋπηρεσία στην Alpha Bank, στην οποία προσλήφθηκε την …………………………. και ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Στρατηγικού της σχεδίου η Alpha Bank προέβη σε διαβουλεύσεις μετά του αντιπροσωπευτικού Συλλόγου Προσωπικού της, για το περιεχόμενο των οποίων έλαβε γνώση η Εταιρία, η Εταιρία με την παρούσα σύμβαση ρητώς και ανεπιφυλάκτως αναγνωρίζει και αποδέχεται τα δικαιώματα του Εργαζόμενου που απορρέουν από την ως άνω προϋπηρεσία».

Δηλαδή αποτυπώνεται και είναι αποδεκτό από τη CEPAL το πνεύμα και η ουσία του πρακτικού συμφωνίας Συλλόγου-Τράπεζας που διασφαλίζει τα επαγγελματικά μας συμφέροντα.

Επίσης παραχωρήθηκε υπόμνημα της CEPAL για το ωράριο εργασίας όπως ισχύει από την Κλαδική Σύμβαση Εργασίας έως 31.12.2021 με πρόβλεψη από 1.1.22 για νέα ρύθμιση από σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση:

«Όλως ειδικώς και εξαιρετικώς συμφωνείται και ρητώς και ανεπιφυλάκτως γίνεται αποδεκτό ότι το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας του εργαζόμενου για το μέχρι τις 31.12.2021 χρονικό διάστημα θα είναι το προβλεπόμενο από την ισχύουσα Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2019-2021.

Μέχρι την 31.12.2021 ο Εργαζόμενος θα εργάζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 2019-2021 (37,5 ώρες την εβδομάδα).

Από 1.1.2022 και εφεξής ο εργαζόμενος θα εργάζεται σύμφωνα με το ωράριο εργασίας που προβλέπεται από την εκάστοτε τυχόν εφαρμοστέα στην Εταιρία και στον εργαζόμενο Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή διαιτητική απόφαση, τη σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου και προφανώς την εφαρμοστέα εργατική νομοθεσία».

Με υπόμνημα της CEPAL ξεκαθαρίζεται:

«Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να μεταθέτει τον εργαζόμενο, σε οποιαδήποτε από τις υφιστάμενες ή και μελλοντικές εγκαταστάσεις της ...
Δεδομένου ότι η πλειονότητα των εγκαταστάσεων της Εταιρίας βρίσκεται στο Νομό Αττικής, ο ως άνω όρος δεν αφορά το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων. Ειδικά για τους εργαζόμενους στα Περιφερειακά Κέντρα Καθυστερήσεων εκτός Αττικής δεσμεύεται η Διοίκηση της Εταιρίας ότι δεν θα υπάρξει ουδεμία μετακίνηση εκτός του Νομού μόνιμης κατοικίας τους μέχρι 31.12.2021».

Γίνεται δηλ. σαφές ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο αυτό το Status μπορεί να συμφωνηθεί και για μετά το 2022.

Στη Σύμβαση απαλείφονται όλοι οι όροι που κατά την κρίση μας ήταν προσβλητικοί προς τους εργαζόμενους όπως:

«τυχόν αδικαιολόγητη βραδύτητα μετάβασης στον τόπο εργασίας συνιστά καταγγελία σύμβασης»

«παροχή εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες»

«διακοπές ή διαλείμματα εργασίας, ημέρες ανάπαυσης κλπ»

Ενώ στην § 4.3 αποτυπώνεται το ωράριο της ΣΣΕ και υπάρχει αναφορά στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Στη σύμβαση απαλείφεται ο όρος για βεβαίωση συγγενικής σχέσης και αντικαθίσταται με την έγγραφη δήλωση προς την Εταιρία συγγενικής σχέσης μέχρι δεύτερου και όχι τρίτου βαθμού για παροχή υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές Εταιρίες.

Επίσης συμφωνήθηκε και θα δοθεί στους συναδέλφους Υπόμνημα της Alpha Bank με το οποίο διευκρινίζεται:

  1. Άδειες

Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνουν υποχρεωτικά τις ημέρες αδείας εντός του έτους (έως 31/12). Ειδικά για το δικαίωμα τρέχοντος έτους 2020 και δεδομένου ότι η λύση της σύμβασης θα γίνει με ημερομηνία 30/11, τυχόν υπόλοιπο ημερών κανονικής αδείας θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εργατική νομοθεσία. Δεν υφίστανται υπόλοιπα αδειών προηγουμένων ετών.

  1. Υποστήριξη Τράπεζας σε δικαστικές διενέξεις

Η Τράπεζα (μέσω ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλως πως) θα παράσχει υποστήριξη στους εργαζόμενους και μετά την αποχώρηση τους για τυχόν επιδικίες που προέκυψαν στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρείχαν στην Τράπεζα, καλύπτοντας ένα εύλογο ποσό νομικών δαπανών και αμοιβών για την προετοιμασία τους ή/και για την υπεράσπιση τους, με εξαίρεση την περίπτωση που οι εν λόγω επιδικίες ξεκινούν λόγω υπαιτιότητας του εργαζομένου ή ενάντια στα συμφέροντα της Τράπεζας.

  1. Υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις

Διατήρηση όρων και μετά την αποχώρηση από την Τράπεζα χωρίς χρονικό περιορισμό και όσο παραμένει εργαζόμενος της Cepal.

  1. Νέες χορηγήσεις (μετά την 1/12/2020)

Λαμβάνονται με όρους Υπαλλήλου Ομίλου για όσο καιρό η εταιρία είναι θυγατρική.

Συνάδελφοι,

Κάποιοι έσπευσαν γρήγορα να βγάλουν συμπεράσματα για την δυναμική και κυρίως την αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας.

Σε πρώτη φάση εξέφρασαν την αντίθεση τους για το πρακτικό Συμφωνίας και στη συνέχεια ανακοίνωσαν ότι αισθάνθηκαν ικανοποίηση, ανακούφιση και δικαίωση γι’ αυτά που υπογράψαμε.

Στη συνέχεια πάλι εξέφρασαν αντίθεση αφήνοντας ερωτηματικά για τις παρεμβάσεις μας.

Τώρα θα αισθάνονται πάλι ανακούφιση και ικανοποίηση.

Τέλος επαναλαμβάνουμε για τελευταία φορά: η μεταβίβαση των συναδέλφων θα μπορούσε να γίνει βάσει του Προεδρικού διατάγματος και μόνον αυτού, χωρίς καμιά συμφωνία, πράγμα που θα οδηγούσε τους συναδέλφους στην αβεβαιότητα και την απελπισία.

Εμείς ζητήσαμε τη στήριξη σας να διαμορφώσουμε τους όρους για μια μετάβαση που διασφαλίζει την εργασία μας και τις παροχές μας.

Αυτά τα πετύχαμε με συνεχείς παρεμβάσεις και συγκροτημένο σχέδιο.

Αν κάποιοι νομίζουν ότι οι συνάδελφοι μας που θα οδηγηθούν στη CEPAL σύντομα θα ξεχαστούν, τότε είναι γελασμένοι.

Τώρα ξεκινάει η προσπάθεια μας για να διαμορφώσουμε όρους ασφάλειας σε βάθος χρόνου.

Είμαστε και θα είμαστε πάντα μαζί.

Πάμε στην νέα εταιρία για να πετύχουμε!

Λάθη, παραλείψεις, σκοπιμότητες θα ακυρώνονται κάθε μέρα.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ