Εκδικάζεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η προσφυγή του Συλλόγου μας και της ΟΤΟΕ για την ακύρωση της εγκυκλίου που καταργεί την προσυνταξιοδοτική παροχή
07.11.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.38

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017

 

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017

εκδικάζεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

η προσφυγή του Συλλόγου μας και της ΟΤΟΕ

για την ακύρωση της εγκυκλίου

που καταργεί την προσυνταξιοδοτική παροχή

Συνάδελφοι,

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 εκδικάζεται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Α) η προσφυγή της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος – ΟΤΟΕ, του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank και άλλων συνδικαλιστικών Συλλόγων Τραπεζών κατά του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ΑΚΥΡΩΣΗ:

Της υπ’ αριθμ. πρωτ.Φ80020/7.9.2016 ψευδοερμηνευτικής εγκυκλίου του Υφυπουργού Εργασίας με τίτλο: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του Ν.4387/2016 που αφορούν στο ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ με την οποία θεσπίζονται ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου αντίθετες προς το Ν.4387/2016 καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Με την προσβαλλόμενη ψευδοερμηνευτική εγκύκλιο εισάγονται κανονιστικού περιεχομένου ρυθμίσεις οι οποίες βαίνουν αντίθετα προ το νόμο. Ειδικότερα, ενώ στο άρθρο 53 περ.3 παρ.2 του Ν.4387/2016 σχετικά με το Ε.Τ.Α.Τ προβλέπεται ότι η προσυνταξιοδοτική παροχή χορηγείται στους μέχρι την 31.12.1992 ασφαλισμένους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των οικείων Ταμείων εφόσον οι ασφαλισμένοι  έχουν θεμελιώσει έως την έναρξη ισχύος του άνω νόμου το σχετικό δικαίωμα, με την εγκύκλιο παρανόμως και για πρώτη φορά ορίζεται ότι θεμελιωμένο δικαίωμα υφίσταται μόνο αφενός όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και ταυτόχρονα το όριο ηλικίας που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση με άμεση καταβολή της σύνταξης και αφετέρου, στην περίπτωση δικαιώματος σύνταξης με αναστολή, μόνο όταν ο εργαζόμενος έχει αποχωρήσει από την ενεργό υπηρεσία έως και την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, ήτοι έως την 12.5.2016. Η προσβαλλόμενη παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται ως εγκύκλιος, στην πραγματικότητα περιέχει διατάξεις κανονιστικού χαρακτήρα, αφού πρωτογενώς και πρωτοτύπως επιδιώκεται να ρυθμιστούν έννομες σχέσεις, που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4387/2016, ενώ από την άλλη πλευρά εισάγονται ρυθμίσεις, που έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς τις διατάξεις του Ν.4387/2016. Ως εκ τούτου τυγχάνει ακυρωτέα λόγω έλλειψης προσήκουσας δημοσίευσης και λόγω έλλειψης νομοθετικής εξουσιοδότησης. Παράλληλα οι εν λόγω διατάξεις της προσβαλλόμενης αντίκεινται στην αρχή της ισότητας, δοθέντος ότι εισάγεται διαφορετική μεταχείριση την εργαζομένων που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία σε ένα τυχαίο χρονικό σημείο και αυτών που παραμένουν πέραν αυτού, παρόλο που οι δύο κατηγορίες τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες και αμφότερες υπάγονται στους παλαιούς ασφαλισμένους. Περαιτέρω, παραβιάζεται το 1ο ΠΠΕΣΔΑ σε ότι αφορά την κατηγορία εργαζομένων που στερείται χωρίς κανένα απολύτως δικαιολογητικό λόγο και χωρίς τη συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντος την προσυνταξιοδοτική παροχή. Τέλος θίγεται η συλλογική αυτονομία στο βαθμό που παρακάμπτονται οι καταστατικές διατάξεις των από την άλλη πλευρά εισάγονται ρυθμίσεις, που έρχονται σε ευθεία αντίθεση προς τις διατάξεις του Ν.4387/2016. Ως εκ τούτου τυγχάνει ακυρωτέα λόγω έλλειψης προσήκουσας δημοσίευσης και λόγω έλλειψης νομοθετικής εξουσιοδότησης. Παράλληλα οι εν λόγω διατάξεις της προσβαλλόμενης αντίκεινται στην αρχή της ισότητας, δοθέντος ότι εισάγεται διαφορετική μεταχείριση την εργαζομένων που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία σε ένα τυχαίο χρονικό σημείο και αυτών που παραμένουν πέραν αυτού, παρόλο που οι δύο κατηγορίες τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες και αμφότερες υπάγονται στους παλαιούς ασφαλισμένους. Περαιτέρω, παραβιάζεται το 1ο ΠΠΕΣΔΑ σε ότι αφορά την κατηγορία εργαζομένων που στερείται χωρίς κανένα απολύτως δικαιολογητικό λόγο και χωρίς τη συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντος την προσυνταξιοδοτική παροχή. Τέλος θίγεται η συλλογική αυτονομία στο βαθμό που παρακάμπτονται οι καταστατικές διατάξεις των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίες αποτελούν προϊόν συλλογικής διαπραγμάτευσης των εργαζομένων. 

 

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θεωρούμε ότι θα δικαιώσει τις θέσεις μας και θα ακυρώσει τις ρυθμίσεις εκείνες που θίγουν και καταργούν την προσυνταξιοδοτική παροχή και τις καταστατικές διατάξεις των επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                  ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Σημείωση: Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την εξέλιξη της προσφυγής μας.